Podstawowe polecenia sql skrótowiec

SELECT

SELECT
[ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
select_expr [, select_expr …]
[FROM table_nazwa
[WHERE filtry]
[GROUP BY {nazwa_kolumny | expr | position}
[ASC | DESC], … [WITH ROLLUP]]
[HAVING filtry_agregaty]
[ORDER BY {nazwa_kolumny | expr | position}
[ASC | DESC], …]
[LIMIT {[offset,] ilosc_wierszy | ilosc_wierszy OFFSET offset}]

select * from uczniowie;
select nazwisko, imie from uczniowie;
select * from uczniowie where miasto=’Sanok’;
select * from uczniowie where ulica=’nowa’ and email= ‚kasia@wp.pl’;
select imie, nazwisko, ulica from uczniowie where ulica in(‚nowa’,’wiosenna’);

FILTROWANIE W KLAUZULI WHERE

+ dodawanie
– odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
Operatory porównania:
< mniejsze niż
<= mniejsze niż lub równe
= równe
!= lub <> nierówne
>= większe niż lub równe
> większe niż
Operatory logiczne:
AND logiczne „i”
OR logiczne „lub”
NOT logiczne przeczenie

select * from uczniowie where nazwisko like ‚P%’; //Zastępowanie znaków zwróć uwagę nie ma znaku = w podaniu warunku where
select * from uczniowie where ulica like ‚K%’ or miasto=’Sanok’; //pokaże i tych z Sanoka i wszystkich z innych miast którzy mają ulicę na literę K

SORTOWANIE
select * from uczniowie order by nazwisko;
select * from uczniowie order by nazwisko desc; // odwracanie porządku sortowania ASC DESC
select * from uczniowie order by 1; //1 to nr kolumny wg której sortujemy

ŁĄCZENIE CIĄGÓW ZNAKÓW Z KILKU KOLUMN
select concat(imie,’ ‚,nazwisko) from uczniowie;

USUWANIE DUPLIKATÓW

– wyświetlamy nazwy miast w których mieszkają uczniowie, żeby się nie powtarzały

select distinct miasto from uczniowie; //pokaże miasta nie powtarzając rekordów
select * from uczniowie limit 10;// pokaże tylko 10 pierwszych wierszy

OBLICZENIA

select 2*2 as obliczenie; // coś policzy i stworzy kolumnę obliczenie do której wprowadzi wynik

select * from uczniowie where stypendium+100>120; //doda do stypendium 100 sprawdzi czy wynik dodawania dla danego ucznia jest większy od 120 i wyświetli tych dla których to zdanie jest prawdziwe

 

FUNKCJE AGREGUJĄCE
Count(*) – oblicz ilość rekordów w wyniku

select count(*) from uczniowie; //policzy ile jest rekordów w tabeli
select count(*), miasto from uczniowie group by miasto; //policzy il razy w rekordach powtórzyło sie dane miasto
select count(id_ucznia), miasto from uczniowie group by miasto; //policzy identyfikatory uczniów  – jest z danego miasta

select count(*),count(miasto),count(distinct miasto),miasto from dane group by miasto; //policzy rekordy w których wystąpiło dane miasto, policzy ile razy (wystąpiła wartość) dane miasto, policzy ile razy nie wystąpiło dane miasto zgrupuje rekordy miastami i pokaże ich nazwy

AVG – średnia
MIN – wartość minimalna w kolumnie
MAX – wartość maksymalna
SUM – suma wierszy w kolumnie

select SUM(stypendium), miasto from uczniowie group by miasto; // policzy sumę stypendiów uczniów z poszczególnych miast
select MAX(stypendium), miasto from uczniowie group by miasto; // poda maksymalną wartość stypendium uczniów z danego miasta
select AVG(stypendium), id klasy from uczniowie group by id_klasy; //poda średnią wartość stypendium ucznia z klasy o danym id_klasy

HAVING Pozwala określić, które ze zgrupowanych rekoródów przez GROUP BY mają być wyświetlone

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bazy, SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.